78285

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


DPH (84.47.20.214) --- 22. 2. 2006
Předpokládané změny v zákoně o DPH od 1.1.2005

Návrh novely zákona o DPH byl projednán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ve třetím čtení a byl předán k projednání do Senátu, který by měl zasedat cca 20.11.2004.

Novela obsahuje řadu změn nejen legislativně technických ale i věcných.

Nejdůležitější věcné změny

1. Definice veřejnoprávního subjektu - jedná se o upřesnění definice zejména pokud jde o vztah na výkon veřejné správy.

2. Místo plnění při dodání plynu a elektřiny - novelou se zapracovává do zákona o DPH směrnice 2003/92/ES, která upravuje stanovení místa plnění při dodání plynu a elektřiny prostřednictvím distribuční soustavy (nový §7a).

3. Místo plnění při poskytování služeb ve zvláštních případech - v § 10 ods.4 písmeno a) budou po novele uvedeny tyto služby: "služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné, vzdělávací a zábavní, pořádání kongresů, výstav, veletrhů, včetně organizování těchto služeb a poskytnutí s nimi přímo souvisejících služeb".

4. Přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb - navržené změny navazují na způsob uplatnění DPH do 30.4.2004. Smyslem úpravy je, aby předmětem daně bylo přeúčtování služeb, tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, dále přeúčtování všech výše uvedených služeb od osoby, která není plátcem daně. Naopak, aby předmětem daně nebylo přeúčtování všech těchto služeb v případě, že plátce při jejich pořízení od plátce neuplatnil nárok na odpočet DPH na vstupu a dále přeúčtování těchto služeb, které pořídil od neplátce, pokud úhrada při jejich přeúčtování nepřevyšuje částku, za kterou plátce uskutečňující přeúčtování tato plnění pořídil a o této skutečnosti účtuje na zúčtovacích vztazích.

Současně je novelou stanoveno i datum UZP při přeúčtování a to je den zjištění přeúčtovávané částky.

5. Zrušení povinnosti přiznat daň již při přijetí platby v některých případech - v některých případech nebudou mít plátci povinnost přiznat daň dnem přijetí platby, ale pouze dnem UZP. Jedná se o tyto případy:

a) poskytnutí služeb podle § 15 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (uplatnění principu reverse charge).

b) dodání zboží, převod nemovitostí a poskytování služeb osobou, která v souladu s účetními předpisy nevede účetnictví (jedná se např. o fyzickou osobu, podnikatele nezapsaného v OR, jehož obrat nepřesáhl za předcházející kalendářní rok částku 6 000 000 Kč).

c) přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb souvisejících s nájmem nemovitosí, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně na vstupu.

6. Dovoz zboží - novela dosti zásadně mění postup při uplatňování DPH u dováženého zboží. Od 1.1. 2005 bude plátce daně při dovozu postupovat obdobně jako při pořízení zboží z jiného členského státu tj. uvede daň jako daň na výstupu do svého daňového přiznání s tím, že bude mít za podmínek stanovených zákonem o DPH nárok na odpočet daně na vstupu.

7. Výpočet daně, zaokrouhlení vypočtené částky - zaokrouhlení vypočtené částky daně je řešeno tak, že bude možné částku daně ponechat v haléřích, případně zaokrouhlit na desetihaléře nebo i na padesatihaléře.

Současně je i upraven základ daně tak, že nezahrnuje částku vyplývající ze zaokrouhlení na desetihaléře nebo padesátihaléře.

8. Uplatnění sazeb daně, změny v příloze 2(služby ve snížené sazbě daně) - nebude možné uplatnit sníženou sazbu daně u stavebních a montážních prací spojených s rekonstrukci, modernizaci a opravami výhradně nebytových prostor bytových domů a rodinných domů - v těchto případech se uplatní základní sazba 19%.

V příloze 2 budou do seznamu doplněny tyto služby:

- ubytovací služby, které zahrnují pouze ubytování studentů ve vysokoškolských kolejích v rámci jejich studia

- stavební a montážní práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb pro sociální bydlení(domovy důchodců, dětské domovy, ústavy sociální péče a podobná zařízení) , včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení. které do nich jako jejich součást zabudují nebo zamontují.

- sportovní činnost

- prodloužení platnosti snížené daně pro ubytovací služby do 31.12.2005

9. Změny u vratných obalů - u vratných obalů by mělo dojít k zásadní změně. Předmětem daně by nemělo být dodání vrátného obalu bez úplaty spolu se zbožím kupujícímu a následné vrácení vratného obalu. U plátce, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh(např. výrobce nápojů), by podle novely vznikala daňová povinnost přiznat daň ze základu daně, který by měla být hodnota vratných obalů stejného druhu dodaných tímto plátcem spolu se zbožím, které nebyly tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období. Do celkové hodnoty vratných obalů dodaných spolu se zbožím do jiného členského státu, pokud by se při jejich dodání jednalo o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

10. Některé další změny

- ruší se institut daňového zástupce

- u třístranného obchodu bude možné použít zjednodušený postup při dodání zboží v rámci EU i v případě, že je zboží odesláno nebo přepraveno kupujícím

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14897


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu