78016

Velask konference

(Internetov strnka otevrajc prostor pro komunikaci vela)Jmno: E-mail:
Tma:
Pspvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opite erven slovo pozptku do kolonky.

U vaeho pspvku bude zobrazena IP adresa, ze kter pspvek odeslte.
Dlka pspvku je omezena na 10000 znak.

Prosme astnky konference, aby pi podn novho pspvku do konference vdy vyplnili kolonku "tma". V ppad, e reagujete na nkter ji uveejnn pspvek, tak to dsledn ite pomoc funkce "Odpovdt do diskuze na pspvek slo...", kter je k dispozici vpravo vedle kadho zobrazenho pspvku. Funkce, kter je pro kad zobrazen pspvek k dispozici: "Zobrazit odpovdi na tento pspvek.", bude sprvn fungovat jen v ppad, e budete dbt ve uvedench pokyn.)


Zbn zobrazen

Archiv Velask konference


Gustimilin Pazderka (e-mailem) --- 26. 10. 2006
Re:evidenèní kontrola vèelstev

Evidenční listy, jestli není žádná změna ve stavu včelstev, bydlišti chovatele, umístění stanoviště včelstev atp. se odesílat nemusí pokud vím a je jen a jen dobře, že se někdo začíná zabývat alespoň podle příspěvku rutiními kontrolami stavů včelstev. Jinak evidence funguje jako úřední záznam a v případě hlášení včelstev pro dotaci 1D musí souhlasit i stav v evidenci v Medníku pod Hradišťkem.

Prostě rutina.


Kontrolu účetních a úředních podkladů při hospodaření a prohospodaření ve Včele Předboj nedokážou zodpovědní lidé dát ani na stůl ÚV ČSV a ani ÚKRK ČSV.


Ještě, že je v ČSV oprášen nový skartační řád.

Pěknej večer.


_gp_
http://vindex.ic.cz
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Honza Jindra <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: evidenèní kontrola vèelstev
> Datum: 26.10.2006 20:07:13
> ----------------------------------------
> Dnes jsem absolvoval kontrolu Českou státní plemenářskou inspekcí. Kontrola
> byla provedena u tří včelařů v naší ZO.
> Pokud jste ještě neodeslali evidenční listy do Hradištka, učiňte tak ihned.
> Jdou po nepořádku!!!
> Honza
>
>
>

Odpovdt
do diskuze
na pspvek
slo 19072


Zobrazit
odpovdi
na tento
pspvek


Zobrazit
cel
vlkno

   
Petr Lokvenc (e-mailem) --- 26. 10. 2006
Re: Re:evidenèní kontrola vèelstev

Dovolím si oponovat. Ty evidenční listy jako při prvním hlášení snad opravdu
ne, ale jednu z kopií, které rozesílali, s případnými změnami ano. (Alespoň
podle jejich sdělení a informací na svazových školeních a dokumentech).
S přátelským pozdravem
Petr

----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <gupa/=/seznam.cz>
To: <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, October 26, 2006 8:41 PM
Subject: Re:evidenèní kontrola vèelstev


Evidenční listy, jestli není žádná změna ve stavu včelstev, bydlišti
chovatele, umístění stanoviště včelstev atp. se odesílat nemusí pokud vím a
je jen a jen dobře, že se někdo začíná zabývat alespoň podle příspěvku
rutiními kontrolami stavů včelstev. Jinak evidence funguje jako úřední
záznam a v případě hlášení včelstev pro dotaci 1D musí souhlasit i stav v
evidenci v Medníku pod Hradišťkem.

Prostě rutina.


Kontrolu účetních a úředních podkladů při hospodaření a prohospodaření ve
Včele Předboj nedokážou zodpovědní lidé dát ani na stůl ÚV ČSV a ani ÚKRK
ČSV.


Ještě, že je v ČSV oprášen nový skartační řád.

Pěknej večer.


_gp_
http://vindex.ic.cz
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Honza Jindra <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: evidenèní kontrola vèelstev
> Datum: 26.10.2006 20:07:13
> ----------------------------------------
> Dnes jsem absolvoval kontrolu Českou státní plemenářskou inspekcí.
> Kontrola
> byla provedena u tří včelařů v naší ZO.
> Pokud jste ještě neodeslali evidenční listy do Hradištka, učiňte tak
> ihned.
> Jdou po nepořádku!!!
> Honza
>
>
>
--------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________
Konference Vcely
Vcely/=/v.or.cz
http://v.or.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/vcely

Odpovdt
do diskuze
na pspvek
slo 19073


Zobrazit
odpovdi
na tento
pspvek


Zobrazit
cel
vlkno

      
Honza Jindra (84.244.102.138) --- 26. 10. 2006
Re: Re:eviden_n_ kontrola v_elstev

Mohli by jste mi pomoct se zobrazovnm Vaich zprv?
Rd bych se i k nkterm pspvkm vyjdil, ale z tohohle paznakovho hnoje nejsem moudrej. Nejsp pujde asi o Linux co?
Jinak jsem se vyjdil inspektorce srozumiteln o tom, e nechpu jak nm mou dvat v 21. stolet dal evidenn sla, kdy ostatn pochopili, e rodn slo sta.
Z evidence cel na ZO mm k dispozici sotva polovinu evidennch sel chovatel a jen pr evidennch sel stanovi. Po dva roky bombarduju Hraditko aby mi daje doplnili ale marn.
Honza

Dovol_m si oponovat. Ty evidenčn_ listy jako p™i prvn_m hl__en_ snad opravdu
ne, ale jednu z kopi_, kter© rozes_lali, s p™_padn_mi zm_nami ano. (Alespo_
podle jejich sd_len_ a informac_ na svazov_ch _kolen_ch a dokumentech).
S p™_telsk_m pozdravem
Petr

----- Original Message -----
From: "Gustimili_n Pazderka"
To:
Sent: Thursday, October 26, 2006 8:41 PM
Subject: Re:eviden_n_ kontrola v_elstev


Evidenčn_ listy, jestli nen_ ž_dn_ zm_na ve stavu včelstev, bydli_ti
chovatele, um_st_n_ stanovi_t_ včelstev atp. se odes_lat nemus_ pokud v_m a
je jen a jen dob™e, že se n_kdo zač_n_ zab_vat alespo_ podle p™_sp_vku
rutin_mi kontrolami stavů včelstev. Jinak evidence funguje jako ú™edn_
z_znam a v p™_pad_ hl__en_ včelstev pro dotaci 1D mus_ souhlasit i stav v
evidenci v Medn_ku pod Hradi_ťkem.

Prost_ rutina.


Kontrolu účetn_ch a ú™edn_ch podkladů p™i hospoda™en_ a prohospoda™en_ ve
Včele P™edboj nedok_žou zodpov_dn_ lid© d_t ani na stůl ÚV ČSV a ani ÚKRK
ČSV.


Je_t_, že je v ČSV opr__en nov_ skartačn_ ™_d.

P_knej večer.

Odpovdt
do diskuze
na pspvek
slo 19074


Zobrazit
odpovdi
na tento
pspvek


Zobrazit
cel
vlkno

         
Karel (194.228.168.231) --- 27. 10. 2006
Re: Re:eviden_n_ kontrola v_elstev

Jinak jsem se vyjdil inspektorce srozumiteln o tom, e nechpu jak nm mou dvat v 21. stolet dal evidenn sla, kdy ostatn pochopili, e rodn slo sta.
......
Tak v tomto jsou nevin.
Nejen fyzick osoby, ale i prvnick mohou chovat vely. Nehled na duplicity v rodnch slech a ochr.osobnch daj - komplikace se zkonem.

V tom, jakm zpsobem MSCH funguje a jak formul rozesl - nen na nm doruovac adresa,pokad po n musm ptrat-atd u nevin nejsou.

Pro do toho montujou ZO a SV je taky divn. Zkon registraci ukld velai, nikoli SV. Tomu vela ze zkona nen nic povinen.
Karel

Odpovdt
do diskuze
na pspvek
slo 19075


Zobrazit
odpovdi
na tento
pspvek


Zobrazit
cel
vlkno

         
Eman (194.149.115.254) --- 27. 10. 2006
Re: Re:eviden_n_ kontrola v_elstev

To je pln zbyten. Hradiko ti nepome, nesm nic vyzradit. Poradil bych ti tento postup jak doplnit reg. sla: 1. Vyzvat velae, aby ten papr z Hrad. pinesli (maj kopii). U ns se odevzdal vyplnn formul jednateli a ten to hromadn odeslal (a pitom si to opsal).
2. Spojit se s veterinrn sprvou, podat je a ti maj do registru pstup. Chybjc daje tak doplnit. Nejlpe v souvislosti s odevzdvnm vzork mli, kde mus bt sla na protokolech, jinak ta sla k niemu jinmu v ZO nepotebuje (mon se pletu).

>..Po dva roky bombarduju Hraditko aby mi daje doplnili ale marn.

Odpovdt
do diskuze
na pspvek
slo 19076


Zobrazit
odpovdi
na tento
pspvek


Zobrazit
cel
vlkno

            
A.Podhjeck (82.99.163.242) --- 27. 10. 2006
Re: Re:eviden_n_ kontrola v_elstev

Zavolal jsem tam a ochotn mn chybjc sla po nahlen adresy nadiktovali do telefonu.
Tonda

>To je pln zbyten. Hradiko ti nepome, nesm nic vyzradit. Poradil bych ti tento postup jak doplnit reg. sla: 1. Vyzvat velae, aby ten papr z Hrad. pinesli (maj kopii). U ns se odevzdal vyplnn formul jednateli a ten to hromadn odeslal (a pitom si to opsal).

Odpovdt
do diskuze
na pspvek
slo 19077


Zobrazit
odpovdi
na tento
pspvek


Zobrazit
cel
vlkno

Vechny sprvn vytvoen pspvky na toto tma

Kliknte sem pro npovdu