78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


P.K. (195.39.10.34) --- 13. 11. 2006

                            Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

na účelovou neinvestiční dotaci pro začínající včelaře („začínající včelař“)
(dále jen „Výzva“)


1. Účelová neinvestiční dotace pro začínající včelaře

2. Zaměření účelové neinvestiční dotace a finanční zdroje
2.1. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a) Nákup 3 včelstev včetně vybavení pro začínající včelaře
(b) Územní vymezení: Zlínský kraj
(c) Maximální doba trvání projektu: 3 měsíce (od podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory do 30.9. 2006).
2.2. Celková částka pro tuto Výzvu 200 000 Kč
2.3. Maximální a minimální výše podpory
(a) Maximální částka podpory: 15.000,- Kč
(schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé desetikoruny dolů)
(b) Minimální počet zakoupených včelstev a vybavení: pro 3 včelstva (dle bodu 5.1.)

3. Maximální počet poskytovaných podpor – pouze jedna podpora pro jednoho žadatele

KRITÉRIA VHODNOSTI
4. Vhodnost: Kdo může žádat o podporu
Žadatel musí splňovat tyto podmínky:
• být fyzickou osobou zajímající se o včelařskou činnost
• být přímo odpovědný za přípravu vlastní činnosti a nepůsobit jako prostředník,
• být schopný prokázat svou způsobilost k činnosti na kterou se podpora žádá.5. Podmínky pro přiznání podpory:
a)       písemná žádost s doporučením místně příslušné ZO ČSV:
-       jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresa bydliště, číslo účtu a bankovní
spojení (v případě, že žadatel nemá doposud vlastní bankovní účet, může ho zastoupit příslušná ZO ČSV s tím, že uvede i IČ organizace),
-       zkrácený popis žadatelovy dosavadní včelařské praxe, její délka,
-       uvedení – zda je členem včelařského kroužku nebo je veden u staršího včelaře,
-       podpis předsedy ZO ČSV (který by měl mít přehled o uvedených údajích),
b)       dovršení 18 let věku žadatele o podporu, zájmová vyzrálost a odpovědnost za svá rozhodnutí,
c)       ve stanoveném termínu (bude uvedeno ve smlouvě) předložení faktury, nebo účtenky za zakoupené vybavení (dle níže uvedeného seznamu).
5.1. Doporučené základní vybavení:
-       3 úly nástavkové s oddělitelným dnem (umožňující jednoduchost a rychlost obsluhy a hlavně příp. léčení včelstev). 1 ks á 2.300,- - 3.000,- Kč ……………. 9.000,-
-       3 včelstva ………………………………………………………………….. 3.000,-
-       ochranný oblek se závojem + ochranné rukavice …………………….. 1.000,-
-       4 kg voskových mezistěn …………………………………………….. … 600,-
-       kuřák včelařský ……………………………………………………………. 400,-
-       další pomůcky:
(rojáček, rozpěrák, včelařský drátek, el. zatavovač mezistěn) ……...... 1.000,-

C e l k e m: maximální výše podpory do …………………………………………. 15.000,- Kč

5.2. Podrobné informace
Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy je možno zaslat e-mailem na elektronickou adresu: zdenek.chvatal/=/kr-zlinsky.cz, případně na tel. číslo 577 043 354.

6. Způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory
Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace se podává na formuláři Žádosti o poskytnutí podpory, který je přiložen k Výzvě na webových stránkách Zlínského kraje - www.kr-zlinsky.cz (v Sekci dotace a granty). Žádost musí být podepsána fyzickou osobou a statutárním orgánem (předsedou ZO ČSV). Formát a pokyny podle tohoto formuláře musí být přesně dodrženy. Žadatel musí předložit dva podepsané originály „Žádosti o poskytnutí podpory“.
Žádosti musí být dodány na adresu:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, v zalepené obálce (doručiteli těch Žádostí, které budou předány osobně, bude vydáno podepsané a datované potvrzení o přijetí).
Na obálce musí být vyznačeno v levém horním rohu „ Začínající včelař“, úplné jméno žadatele, adresa zastupující organizace a zřetelně viditelný text: Neotvírat před zasedáním komise k otevírání obálek.
Předložená žádost musí být úplná, tzn. musí obsahovat řádně vyplněný formulář „Žádosti o poskytnutí podpory“.

7. Termín odevzdání
Konečný termín pro přijímání Žádostí je dne 12.5. 2006 do 12:00 hodin.
V této lhůtě musí být žádost doručena na adresu uvedenou v bodě 6. odst. 2 Výzvy.
Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky zamítnuty.
Pokud bude při otevírání obálek zjištěno, že je Žádost o poskytnutí podpory neúplná, bude pro nekompletnost zamítnuta.

8. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory: do 7.6. 2006

                                                               
RNDr. Alan Urc Vyvěšeno: 12.4. 2006
vedoucí odboru Sejmuto: 12.5. 2006
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19283


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu