78233

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(2a00:1028:96c4:8366:e0f3:1d0a:53e8:111d) --- 13. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu

IV/1008/10/2021/RV Informace předsedkyně ČSV, z. s. o činnosti od 23. 8. do 29. 10. 2021

Předsedkyně seznámila přítomné členy se svou činností od srpnového online zasedání. Zápisy z PRV obsahují vždy přehled činnosti a zápisy členové průběžně dostávají. Není třeba jej v zápise opět popisovat. Předsedkyně se u některých schůzek nebo akcí zastavila a podala podrobnější informace. V úředních dnech (každé úterý) je pravidelně na svazu, je tam však i jindy, dle potřeby.

Usnesení: RV vzal na vědomí informace předsedkyně ČSV, z. s., o činnosti od 23. 8. do 29. 10. 2021.

V/1008/10/2021/RV Zpráva o plnění usnesení RV ČSV, z. s., ze dne 21. 8. 2021

K tomuto materiálu vznesl tajemník dotaz, zda má někdo nějaké připomínky. Všechny úkoly jsou splněny, až na jeden, který má termín plnění na XI. sjezdu.

Dále k tomuto bodu vystoupila předsedkyně a upozornila na schválení finančních prostředků na pomoc po tornádu pro OO Hodonín a OO Břeclav, která chce dát všechny peníze ZO Moravská Nová Ves. Požádala o revokaci usnesení z minulého RV v bodě 21 tak, že budou finanční prostředky poskytnuty přímo této ZO za stejných podmínek, které byly určeny pro OO Břeclav.

HLASOVÁNÍ o změně usnesení: 1 se zdržel ostatní pro.

HLASOVÁNÍ o zprávě – všichni pro

Usnesení: RV:

a) schválil Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z. s., ze dne 21. 8. 2021;

b) revokoval své usnesení ze dne 21. 8. 2021 písmeno A v bodě 12 tak, že ruší poskytnutí částky 84 600 Kč pro OO Břeclav a schvaluje tuto částku poskytnout ZO Moravská Nová Ves za stejných podmínek.

VI/1008/10/2021/RV Projednání a schválení zápisu z RV ČSV, z. s. ze dne 21. 8. 2021

Zápis byl rozeslán se zapracovanými připomínkami spolu s pozvánkou na jednání. Tajemník vyzval členy k případným doplněním. J. Šmíd měl připomínku k tomu, že nejsou v zápise věci napsány konkrétně.

HLASOVÁNÍ: všichni pro.

Usnesení: RV schválil zápis ze zasedání RV ČSV, z. s., ze dne 21. 8. 2021.

VII/1008/10/2021/RV Projednání zápisů z PRV ČSV, z. s. ze dnů 10.8., 20.8. a 14. 9. 2021

Zápisy byly zaslány spolu s materiály. K zápisům nebyly žádné připomínky ani dotazy.

J. Lochman vznesl dotaz k zápisu z 10. 8. – Bruselský překlad – jak to s ním vypadá? Odpověděl tajemník, že se nám nepodařilo získat předklad ani z MZe. Poté to upřesnila předsedkyně, že se nyní připravuje Strategický zemědělský plán, jehož součástí bude včelařství, tento program ještě není hotov, je v připomínkovém řízení.

Usnesení: RV vzal na vědomí zápisy z jednání PRV ČSV, z. s., ze dnů 10.8, 20.8. a 14.9. 2021.

VIII/1008/10/2021/RV Zpráva o plnění usnesení a hlavních úkolů a směrů činnosti ČSV, z.s. po X. sjezdu za období mezi sjezdy

K tomuto bodu se vyjádřila předsedkyně. Stručně seznámila přítomné členy s obsahem zprávy, doplněné informace jsou doplněny červeně. Těsně před sjezdem bude zpráva ještě upravena do minulého času. Dále seznámila přítomné členy se zprávou o plnění usnesení X. sjezdu. M. Smolík – na aktivu vzniklo doplnění do vnitrosvazové činnosti: Podporovat činnost KKV, a to zejména prostřednictvím výměny zkušeností. Dále realizovat opatření k větší otevřené informovanosti z ústředí k orgánům svazu. Odpověď: to je jiný bod, lze to dát do úkolů na další období. Dále si vzal slovo J. Hanuška, předseda ÚKK, včera na svém jednání tyto materiály probírali – ÚKK si myslí, že nejsou všechny úkoly ve Zprávě splněné, 9 mají jako nesplněné, respektive 10, jeden však ne vinou svazu. Plnění usnesení – 1 bod nebyl splněn – provést hloubkový audit ve společnosti Včelpo. J. Šmíd – ke Včelpu toho bylo řečeno hodně a audity tam byly 3 a bylo přesně určeno, čeho se týkaly. Nesouhlasím s tím, že by úkol nebyl splněn. J. Lochman se zeptal, jaké úkoly jsou nesplněné a požádal o krátký komentář, proč mají takový názor? J. Hanuška odpověděl, že zpráva je obsáhlá, když ji budou vyžadovat, poskytne ji. Při projednávání bychom zde byli dlouho. Úkol 8a) – Včelpo – hodnotíme roky 2016 – 2021, J. Šmíd vyzval, aby sdělil konkrétní problémy, které tam za tu dobu jsou? Myslíte, že dostanete za Včelpo někdy zaplaceno, že se tam hospodařilo? J. Vaněk – takže si myslíte, že za tu dobu, co jsou tam problémy, že RV neměl společnost prodat anebo tady mít někoho kdo to zaplatí hned? Dále J. Hanuška seznámil přítomné členy s usnesením soudu ve sporu o schválení Dodatku č. 1, kde bylo uvedeno, že Včelpo má hodnotu 1 Kč – že je neplatné. Vyjádřila se k tomu předsedkyně, náš právní zástupce JUDr. Viduna nám oznámil, že mu usnesení přišlo, jednání bylo bez jeho přítomnosti, nedostal do datové schránky pozvánku, soud má však pozvánku jako doručenou. Podal odvolání, spor běží dál, nemá to právní moc. ÚKK to dostalo od JUDr. Brücklera. Poté se k tomu vyjádřil J. Šmíd – má připravenu zprávu na sjezd, kde padnou obvinění za situaci ve Včelpu. F. Malovanyj – já jsem byl jeden z těch, který byl pro prodej. Vycházel jsem z toho, jaké jsem dostával informace a v jakém stavu společnost je. Dost těžce jsem nesl, když jsme přicházeli o Včelu Předboj a dost těžce nesu, že přicházíme o Včelpo, stále věřím, že ty peníze za něj dostaneme. Jediné, co mi chybí jsou zprávy DR Včelpa. M. Pospíšil připomněl, že v dodatku je uvedeno, že to bude placeno z budoucích výnosů – a to žádné nebudou. J. Vaněk – asi za to nikdy peníze neuvidíme, legální cestou jsme se zbavili desítek milionů dluhů. Že se našel kupec, je zázrak. P. Březina –člověk, který se podílel na tom, jak dopadlo Včelpo nám dnes chce způsobit další škodu, že budeme platit přes milion odvody a na to ÚKK slyší? Poté to uzavřela předsedkyně – kdyby se společnost nepřevedla, byli bychom ve strašném průšvihu, shromažďovala se data, aby se svaz potopil. Tím že to o.p.s koupila, tím to skončilo, legálně jsme se zbavili dluhů. Kdyby tam rok a půl nebyla prodleva, kdy se dělaly všelijaké audity due dilligence, kdy se nekomunikovalo s věřiteli, mohlo to být jinak. Za Včelpo nic neuvidíme, společnost je v exekuci. J. Hanuška – odpovědnost měly orgány svazu. ÚKK doporučilo nápravu, když zjistilo, jak to tam je, ale nemůžeme ukládat. Dále zmínil akt přípravy prodeje. Kdy jste a v jakém stavu dostali smlouvu k prodeji? Mělo se rozhodnout o insolvenci a dopadlo by to stejně. Odpověď – to není pravda, v tu chvíli by svaz skončil, neměl by nárok na nic. Diskusi ukončila předsedkyně, že byl chráněn hlavně majetek svazu, ze Včelpa už nebylo nic.

Poté je vyzvala, zda má někdo ke Zprávě o plnění úkolů ještě další připomínky. F. Malovanyj nesouhlasí s tím, že úkol č. 3 Zdravotní stav je splněn. Loni zmiňoval, že jeden včelař přivezl včelstva ze Slovenska, léčit chtěl sám, nepustil nás k tomu. V únoru je měl stěhovat na Liberecko, odstěhoval jen část – 6 včelstev u nás zůstalo, do dneška nemáme informaci, zda léčil, nekomunikuje s námi, přes SVS také nic nevíme. Jestli je to tady na více místech, je třeba s tím něco udělat. Otázka: Co konkrétně s tím má udělat svaz? F. Malovanyj - asi nic, ale nebudu hlasovat pro to, že je to splněno. F. Kamler vystoupil s připomínkou k bodu 5F – apidomek v Nasavrkách – nebude sloužit veřejnosti, byl postaven pro účely výuky.

HLASOVÁNÍ o Zprávě o plnění úkolů – 2 proti, 8 se zdrželo, ostatní pro.

HLASOVÁNÍ O NÁVRH ZPRÁVY O PLNĚNÍ USENSENÍ X. sjezdu – 1 proti, 11 se zdrželo, ostatní pro.

Usnesení: RV schválil:

a) Návrh Zprávy o plnění usnesení X. sjezdu;

b) Návrh Zprávy o plnění hlavních úkolů a směrů činnosti ČSV, z. s., po X. sjezdu za období mezi sjezdy;

c) uložil PRV předložit Zprávu o plnění usnesení X. sjezdu a Zprávu o plnění úkolů a hlavních směrů činnosti ČSV, z. s., schválených X. sjezdem ČSV ke schválení na XI. sjezdu ČSV, z. s.

IX/1008/10/2021/RV Návrh změn stanov pro sjezd

K tomuto bodu vystoupil předseda komise pro úpravu Stanov a podrobně seznámil přítomné členy s provedenými změnami, které vzešly z porad s delegáty.

Článek 25 bod 1 je škrtnuto, že zaměstnanec nemůže být člen RV. Č. Gazda – vystoupil s tím, že zaměstnanec je podřízený tajemníkovi, a RV „úkoluje“ tajemníka, respektive sekretariát, jak by to vypadalo? J. Hanuška vystoupil s tím, že stejné stanovisko má i jižní Morava – nesouhlasí s tím, aby tato věta byla vypuštěna. J. Vaněk chce doplnit, že RV může rozhodnout o souběhu výkon funkce člena RV a zaměstnance. Poté vystoupil T. Marcol s připomínkou, že do výboru nemůžu přijmout nečelna, ale když mezi členy nemám žádné odborníky…Odpověď: Zaměstnat jej můžete, pomoci vám může, ale nesmí být funkcionář, obzvláště pokladník má zodpovědnost a je zapsán v rejstříku, nemůžete chtít, aby nečlenové řídili organizaci.

HLASOVÁNÍ o ponechání věty ve čl. 25, bod 1–7 pro, 8 se zdrželo, 32 proti

HLASOVÁNÍ O ČL. 25, bod 1 – vyškrtnout větu, bude nahrazena, že RV může rozhodnout o souběhu…– 43 pro, 2 se zdrželi, 2 proti.

Čl. 25 bod p) nakládání s majetkem, kde je vyškrtnut vyjmenovaný „majetek“. J. Novotný navrhuje, aby bod zůstal v původní verzi –

HLASOVÁNÍ – 1 pro, 3 se zdrželi, ostatní proti.

Doplnil jej Pavel Kořen, že by to tak nechal, protože majetkem se může stát cokoliv a nebude uveden ve stanovách a je problém (např. ochranná známka). Předsedkyně doplnila, že vyjmenováno to bude v prováděcím předpisu. M. Pospíšil s tím také souhlasí, když na něco zapomeneme, bude to dělat problém. J. Rod vznesl dotaz, kdy bude převáděcí předpis? Odpověď: po sjezdu.

Čl. 27 kontrolní komise – bod 4 a) a b) je duplicitní, udělat z toho jeden bod. J. Lebloch vystoupil s tím, že by se ÚKK měla zodpovídat RV a teď to tam není – předsedkyně vysvětlila, že druhá strana s tím nesouhlasila, že bychom se na tom zasekli, i PRV se shodlo na tom to nechat. J. Holejšovský si myslí, že by se mělo zodpovídat RV kromě toho, když bude kontrolovat RV. J. Vaněk vystoupil s tím, že komise by měla být k tomu, že má sehnat podklady pro to, aby se mohl on sám dobře rozhodnout. M. Pospíšil vystoupil s tím, že pro to tu komise není, že pakliže chce dát někdo podnět, má na to jako člen právo. M. Pospíšil vůči RV vidí činnost ÚKK v tom, že upozorní na to, kdyby

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75577


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
(2a00:1028:96c4:8366:e0f3:1d0a:53e8:111d) --- 13. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu

kdyby RV rozhodoval „špatně“. M. Peroutka navrhuje hledat kompromis. Pakliže se na tom RV usnese, je ÚKK povinna to udělat, a ne že jsou zodpovědní jen sjezdu. M. Pospíšil – tak můžeme toto dát do čl. 25 RV – že můžeme dát úkol ÚKK. P. Březina zmiňuje, že by to mělo být případně v metodickém pokynu.

J. Lebloch opět zmínil zasílání zpráv ÚKK předem, předseda ÚKK zde vystupuje s tím, že ÚKK má nějaké připomínky, hlasovali jsme o nich, ale nikdo je neviděl. J. Hanuška to obhájil tím, že čekali na finální verzi materiálů. RV by si měl vyslechnout připomínky ÚKK, RV však rozhodl jinak, ten však není povinen je akceptovat. M. Peroutka – upřesnil, že zprávu předem požadujeme celé 4 roky a nefunguje to. Mělo by být v nějakém bodě zakotveno, že usnese-li se RV na něčem a požádá ÚKK, že je povinna se tím zabývat. J. Vaněk navrhuje hlasovat, že mezi sjezdy bude ÚKK odpovědna RV. Nelíbí se mu, že by ho ÚKK měla kontrolovat, jak hlasuje. P. Hájek souhlasí s J. Vaňkem, jen by doplnil, že kdo je podroben kontrole, je povinen vyhovět požadavkům, aby se ÚKK nemohla vymlouvat, že kontrola trvá dlouho, protože nedostane podklady.

J. Rosa namítá, že kontrolní komise, aby mohla fungovat, musí být nezávislá – na PRV, na RV, pojede si dle svého pracovního plánu, zodpovědná je sjezdu, nás bude informovat.

HLASOVÁNÍ – NECHAT VYŠKRTNUTOU VĚTU, ŽE JE ÚKK MEZI SJEZDY ODPOVĚDNA RV – 37 pro 12 proti, (Martin Pospíšil je proti), 1 se zdržel.

Čl. 35 bod 4 - J. Hanuška – také se tím zabývali, neshodli se, že by nadpoloviční většina všech byla adekvátní, doporučuje nechat 2/3 většinou (schvalování usnesení RV).

HLASOVÁNÍ o ponechání 2/3 většiny ve čl. 35 – 17 pro, 29 proti, 2 se zdrželi

HLASOVÁNÍ o návrhu stanov jako celku: 4 proti, 4 se zdrželi, ostatní pro.

Usnesení: RV:

a) schválil návrh změn Stanov pro XI. sjezd;

b) uložil PRV předložit návrh změn Stanov ČSV, z. s., ke schválení na XI. sjezdu ČSV, z. s.

X/1008/10/2021/RV Zpráva ÚKK

V tomto bodu vystoupil J. Hanuška. ÚKK se od poslední schůze RV zabývala následujícími úkoly:

- podnětem př. Miroslava Poništa zaslaný e-mailovou poštou dne 20. 10. 2021 - Upozornění na nestandardní postup OO Frýdek-Místek, podnět ÚKK ČSV, žádost o zařazení na program jednání PRV a RV – ÚKK po diskusi souhlasí se stanoviskem PRV, které bude předloženo RV k projednání s tím, že ÚKK doporučuje nově zvoleným orgánům OO ČSV Frýdek-Místek, aby vyvodily závěry ze zjištění uvedených ve zprávě OKK

- Pracuje na přípravě zprávy o své činnosti pro XI. sjezd – její dokončení je podmíněno skutečností, že materiály, které jsou nutné k dopracování zprávy projednává RV až na dnešní schůzi

- Dokončila kontrolní akci KO202001 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019 – zpráva byla předložena předsednictvu RV k projednání. Komise konstatuje, že zpráva byla projednána v PRV 14. září a ÚKK obdržela zprávu tajemníka o plnění doporučených opatření – PRV tuto zprávu schválilo dne 29. 10. 2021

- Dokončila kontrolní akci KO202101 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 – zpráva bude předložena PRV k projednání. Přesto ÚKK považuje za nutné upozornit RV na skutečnost, že stav neuhrazených pohledávek za společností Příroda, včely a člověk činí k 25.10.2021 částku 318.782,89 Kč a konstatuje, že od data, kdy bylo podepsáno uznání dluhu, tj. od 12.7.2021, došlo k navýšení dluhu této společnosti o 67.155,- Kč a společnost Příroda, včely a člověk nesplácí své závazky dle uznání dluhu z 12.7.2021 – tyto skutečnosti považuje ÚKK za alarmující a reaguje na ni v doporučených opatřeních uvedených v protokolu z kontrolní akce

- V souvislosti s výše uvedenými kontrolními akcemi ÚKK kvituje podstatně zlepšenou součinnost nového tajemníka při pracích na uvedených kontrolních akcích

- Dokončila kontrolní akci KO202102 Kontrola plnění úkolů a hlavních směrů činností schválených X. sjezdem ČSV. ÚKK konstatuje, že hodnocení plnění úkolů předložené PRV k projednání v RV je příliš optimistické a ÚKK se neshoduje s tím, že všech 40 úkolů bylo splněno. Dle výsledků kontroly ÚKK konstatuje, že jako splněné lze hodnotit 21, úkolů, jako částečně splněné 10 úkolů, a jako nesplněné 9 úkolů, z toho jeden ne vinou svazu. Výsledky tohoto hodnocení jsou promítnuty do zprávy z této kontrolní akce. Zpráva bude předložena PRV k projednání.

- Dále byla posouzena zpráva o plnění usnesení X. sjezdu – ÚKK konstatuje, že nebyl splněn bod usnesení, který ukládal provést hloubkový audit ve společnosti Včelpo. Zdůvodnění, že byl nahrazen auditem technologickým nelze považovat za splnění příslušného úkolu.

- komise se zabývala doručeným Usnesením Městského soudu v Praze čj. č. j. 75 Cm 49/2020–39 ze dne 20. 10. 2021, kterým se určuje, že usnesení republikového výboru účastníka ze dne 23. 11. 2019, kterým byl schválen dodatek ke smlouvě o převodu obchodního podílu společnosti Včelpo, spol. s r.o. a předsedkyně a tajemník byli pověřeni podpisem dodatku, j e n e p l a t n é.

Komise projednala obsah usnesení včetně zdůvodnění a po diskusi zaujala následující usnesení: ÚKK s politováním konstatuje, že jak PRV, tak RV neakceptovaly stanovisko ÚKK k věci a včas na ně nereagovaly příslušnými opatřeními. ÚKK doporučuje jak PRV, tak RV neprodleně se tímto usnesením zabývat a realizovat příslušná opatření, a to včetně odpovědnosti

J. Šmíd – tady vidíte, že ÚKK řeší a informace pouští dál. Kdyby přišli za mnou, zda se to řeší (neuhrazené pohledávky za nájem prodejny), řekl bych mu, že k 1. 11. končíme, kdyby se mě zeptal, tak ke dnešnímu dni svazu nedlužím ani korunu. Jediné, co jsem nezaplatil je, vyúčtování za vodu a plyn, které řeším 2 roky s odborným oddělením. J. Prchlíková se vyjádřila, že není možné zkontrolovat, zda to zaplatil teď. Poté J. Hanuška zdůraznil, že podklady byly k 25. 10. 2021. Informace doplnil J. Vaněk, že z internetového bankovnictví jsou platby provedeny – k dnešnímu datu. M. Pospíšil navrhuje usnesení, aby to bylo srovnáno do sjezdu, M. Peroutka navrhuje, aby to bylo do 30. 11. 2021.

HLASOVÁNÍ pro návrh M. Peroutky – všichni pro.

Usnesení: RV:

a) vzal na vědomí Zprávu o činnosti ÚKK;

b) uložil sekretariátu dořešit reklamovaná vyúčtování nákladů za služby společnosti Příroda, včely a člověk, o. p. s., do 30. 11. 2021.

XI/1008/10/2021/RV Členství v Agrární komoře

K tomuto bodu vystoupila předsedkyně, sice nás to bude stát 60 tisíc, ale stojí nám to za to, budeme dostávat materiály k připomínkám apod. Členství se nevztahuje na okresní organizace, které by se případně chtěly stát členy.

HLASOVÁNÍ – 1 se zdržel, ostatní pro.

Usnesení: RV schválil členství ČSV, z. s., v Agrární komoře a pověřil předsedkyni jednáním s prezidentem AK.

XII/1008/10/2021/RV Zpráva o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.

Informace přednesl ředitel J. Lojda. M. Smolík poté doplnil, že zde byl na dni otevřených dveří 25. 10. se Slovinci. Nikdo z vás tu nebyl, kromě A. Uváčika. Slovinci vysoce hodnotili tuto školu – jako nejlepší v Evropě. SOUV obdrželo čestné uznání jako škola i pan ředitel sám. Dostali obraz z Mariboru – budovy „staré trty“. Budovy, kde roste a stále plodí již 450 let vinná réva.

Usnesení: RV vzal na vědomí zprávu o činnosti SOUV–VVC, o. p. s.

XIII/1008/10/2021/RV Zkrácení funkčního období

K tomuto bodu podala podrobné informace předsedkyně. V roce 2020 proběhla většina výročních schůzí a většina okresních konferencí a těm už běží 5leté období, tak pro ty, co měli schůze až v letošním roce by se zkrátilo funkční období na 4 roky, abychom se zase všichni sešli v roce 2025.

HLASOVÁNÍ – 1 se zdržel, ostatní pro.

Usnesení: RV schválil s ohledem na omezení spolkového života v době mimořádných kovidových opatření a v souladu s č. 34 odst. 6 Stanov ČSV zkracuje o rok nadcházející funkční období nejvyšších orgánů svazu a orgánů okresních a základních organizací, které neuskutečnily svá volební zasedání v roce 2020. Volební období tak skončí v roce 2025.

XV/1008/10/2021/RV Zpráva o průběhu setkání s delegáty

Tyto informace podala předsedkyně, protože byla na obou dnech setkání přítomna. Následně byla tajemníkem promítnuta prezentace místa konání sjezdu.

Usnesení: RV vzal na vědomí zprávu o průběhu setkání s delegáty sjezdu.

XVI/1008/10/2021/RV Přípravy XI. sjezdu

Postupně se RV začalo zabývat materiály na XI. sjezd.

Program sjezdu byl zaslán spolu s materiály.

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU – všichni pro

Hlavní směry činnosti s doplněnými změnami z porad s delegáty. Předsedkyně s nimi postupně seznámila.

HLASOVÁNÍ – všichni pro.

Volební řád XI. sjezdu – bylo vyřazeno vše ohledně volby RV, to nebude probíhat, RV bylo zvoleno konferencemi, sjezd RV jen schvaluje. Dále předsedkyně seznámila podrobně s provedenými změnami oproti minulému sjezdu.

R. Plecitý by chtěl slyšet, kdo kandiduje na předsedu a kdo kandiduje do ÚKK a odkud jsou. Seznam členů ÚKK byl přečten, na předsedu je k datu 27. 10. 2021 jen předsedkyně.

HLASOVÁNÍ – 1 se zdržel, ostatní pro

Volební řád ustavujícího RV, Jednací řád XI. sjezdu ČSV – drobné změny zmínila předsedkyně.

HLASOVÁNÍ o jednacím a volebním ustavujícím řádu – všichni pro.

Usnesení: RV:

a) vzal na vědomí informace o průběhu zajištění XI. sjezdu ČSV, z. s.;

b) schválil materiály ke konání XI. sjezdu ČSV, z. s. (Program, Hlavní směry činnosti ČSV, z. s., Volební řád XI. sjezdu, Jednací řád XI. sjezdu a Volební řád ustavujícího zasedání RV ČSV, z. s.)

XVII/1008/10/2021/RV Příprava Rozpočtu ČSV, z.s. na rok 2022

K tomuto bodu byla přizvána J. Prchlíková, podrobně seznámila členy s navrhovaným rozpočtem na rok 2022 a s průběhem čerpání rozpočtu v roce letošním. J. Vaněk se zeptal, zda máme fixované částky za energie? Jsme celou dobu u PRE navýšili jsme zálohy za elektřinu i plyn. F. Malovanyj vystoupil s tím, že od 1. 1. 2022 má být navýšení až o 30 %. J. Vaněk jen doplnil, že to mělo vyvolat to, aby se to všechno

zkontrolovalo, případně jednalo.

J. Lochman se zeptal na stav pronájmu bytů. O

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75578


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
(2a00:1028:96c4:8366:e0f3:1d0a:53e8:111d) --- 13. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu


J. Lochman se zeptal na stav pronájmu bytů. Odpověď: stále není pronajat byt ve 3. patře, čekáme na dokončení studie na rekonstrukci, kde se počítá s jeho opravou. J. Vaněk se zeptal na to, co bude při rekonstrukci s nájemníky bytu, zda jim snížíme nájem pro nekomfort či je vystěhujeme, aby se to dalo opravit? Odpověď: Studie dosud není hotová, nájemníky bytů jsme zatím neřešili.

Usnesení: RV:

a) vzal na vědomí návrh Rozpočtu ČSV, z. s., na rok 2022;

b) uložil sekretariátu prověřit smlouvy stávajících dodavatelů energií a posoudit je v návaznosti s nabídkami na trhu.

XVIII/1008/10/2021/RV Příprava Plánu práce ČSV, z.s. na rok 2022

K tomuto bodu vystoupil tajemník, seznámil přítomné členy s datem konání seminářů pro učitele včelařství a přednášející odborníky. Jeden je 16. 4., druhý 15. 10. 2022.

Usnesení: RV vzal na vědomí zprávu o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.

XIX/1008/10/2021/RV Stížnosti M. Poništa ml. na postup OO Frýdek-Místek

Tento bod uvedla předsedkyně. Objasnila stručně situaci na okrese Frýdek-Místek. Konference proběhla 5. 9. 2020, byla platná, na prvním zasedání výboru nebyli zvoleni statutární zástupci a další funkcionáři. Další rok tam fungoval starý výbor. M. Poništ s průběhem konference jako ověřovatel zápisu. Bylo mu doporučeno, aby se obrátil na soud, pakliže s ním nesouhlasí, což neudělal. Zápis z konference poslal na svaz nepodepsaný, ale až po roce. Poté podala informace, které měla k dispozici. M. Poništ požadoval pozdržení zápisu do rejstříku. Nemáme důvod zpochybňovat konferenci ani výbor, návrh zápisu do rejstříku podáme. Nový předseda požádal, zda by RV pověřil mediátora, který by jim pomohl vyřešit danou situaci s předáním agendy organizace. Předsedkyně po poradě s předsedou ÚKK navrhla člena ÚKK, který není od F-M daleko - S. Doležela.

M. Pospíšil navrhuje usnesení, že RV pověřuje S. Doležela, aby za přítomnosti mediátora došlo k předání agendy OO. Předsedkyně pak následně navrhla upravené usnesení viz níže.

HLASOVÁNÍ o usnesení předsedkyně: 1 proti – J. Šmíd, ostatní pro.

Usnesení: RV:

a) konstatoval, že průběh volebních zasedání OO Frýdek-Místek, tj. konference z 5. 9. 2020 a výboru ze dne 14. 10. 2021 je platný;

b) uložil bývalému vedení OO Frýdek-Místek předat novému vedení agendu organizace, v zájmu hladkého průběhu předání agendy pověřuje Stanislava Doležela, člena ÚKK jakožto mediátora, pomoci při předání agendy.

XX/1008/10/2021/RV Volné náměty a návrhy členů RV a ÚKK ČSV, z.s.

R. Plecitý – to, co nyní sdělím členům RV, mám schválené předsedou OO Kladno. Členka OO Kladno pí. Belušová nás požádala jako jednatelka ZO Kladno, zda bychom do okresu Kladno nevzali př. Dr. Martina Kamlera s tím, že OO Mělník a ZO nepodpořila kandidaturu Martina Kamlera na předsedu, a že bychom mu měli pomoci. Pouze podotýkám, že příjmení Kamler je shoda jmen s F. Kamlerem, bývalým ředitelem VÚVč v Dole. Probíhalo by to tak, že se odhlásí ze ZO na Mělnicku, jednatel pracující v CIS jej přihlásí do ZO Kladno, která jej přijme. OO Kladno by mu pak vystavila kandidaturu na post předsedy svazu. Začala obvolávat členy předsednictva OO s tím, že J. Volek souhlasí. Mně volala jako 6. s tím, že už 5 hlasů má a že je to jedno. Já jsem se zdržel, po rozmluvě s J. Volkem byl proti. J. Volek společně J. Slánským zdokumentovali a dali nám před spuštěným hlasováním postup dle současných stanov. Každý člen OO se k tomu mohl vyjádřit. Po hlasování nás předseda OO seznámil s rozhodnutím OO. Nesouhlas vyslovilo 6 členů OO z 9. Proti MVDr. Martinovi Kamlerovi osobně nemám nic, ale nelze si účelově měnit podmínky kandidatury, platné Stanovy a požadavky kandidatury na post předsedy svazu. V případě, že jmenovaného doporučí jeho OO Mělník, nemám s jeho kandidaturou problém, v opačném případě jde o účelové jednání a je v rozporu s výše jmenovanými dokumenty. K tomu se vyjádřil J. Šmíd – když se to nepovedlo ani na Mělníku ani na Kladně, byl ve 13:34 zapsán do ZO Městec Králové a ve 14:05 podal kandidaturu. Za tím vším je P. Šerák, začal všechny pomlouvat a škodit hlavně pí předsedkyni.

P. Březina – mě by zajímalo, když je CIS je zablokován, že nelze převádět členy, nelze převádět katastry z důvodu 1. D, tak kde M. Kamler žádal o 1.D? nebo nežádal? J. Šmíd řekl, že mu to Forman i potvrdil. F. Krejčí vystoupil s tím, že mu volal F. Kamler, jak se to dělá, volal Formanovi, ten potvrdil, že to nelze, ale ráno byl převod udělán, a to údajně Forman nezablokoval.

Dále J. Šmíd vystoupil s tím, že F. Kamler způsobil, že jsme ve sporu s firmou ProVčely – údajně vám slíbili – ta parta kolem M. Kamlera, že vám toto pomůžou zamést pod koberec – je to pravda? Tady teď visí, že musíme zaplatit 100 tis. Měl byste rezignovat. Z. Pop, mně přijde že jste estebák, na všechny házíte špínu, rok jste nás vodil za nos se Včelpem. J. Šmíd vysvětlil, že byl jako konzultant, když zjistil, jak to tam chodí, navrhl odvolání jednatele. Poté vystoupil s tím, že F. Kamler, Č. Gazda a Z. Žák tvrdili, že zde lítá kamion s kontaminovaným medem a měli občanskou povinnost to nahlásit. Č. Gazda se hájí tím, že měl povinnost to ohlásit na RV, což učinil.

Poté vystoupila předsedkyně, že je překvapená z toho, co slyší, Martina Kamlera si váží a je překvapená, když nikdy nepracoval jako funkcionář v ZO ani v OO a ani v jiných orgánech svazu, neví nic o administrativě svazu, jak by chtěl funkci zvládnout. I ta cesta k tomu, aby získal kandidaturu, vedla přes tři okresy. To také nevypovídá o férovosti jednání kandidáta, spíše o tom, že s ním někdo manipuluje, ale to jistě posoudí ti, kteří budou předsedu volit.

P. Březina zmínil, že víme, v jakém stavu přebírala svaz a že ona to nepotřebuje, ale svaz potřebuje její práci.

Poté k tomu vystoupil F. Krejčí, že ji zná už mnoho let. V posledním roce, kdy s ní spolupracuje jako tajemník ji poznal ještě více. Paní předsedkyně pracuje pro svaz i o víkendech, má v malíčku všechny předpisy, normy a směrnice týkající se ČSV. Neznám většího dříče a kapacitu na ČSV.

Z. Moravec vystoupil s tím, že kvality naší předsedkyně můžeme vyjádřit při volbách na sjezdu, i kdyby se přihlásilo 5 Martinů, je to demokratická volba, nemusíme jej hned hanit. M. Peroutka uvedl na pravou míru, že nejde o to, že je protikandidát, ale o způsob, jakým to všechno udělal.

J. Masopust – vážím si práce PRV a paní Machové zvlášť, chtěl bych touto cestou poděkovat jak vedení svazu, tak řediteli za spolupráci při organizování Zahrada Čech, bez něj bychom to asi nedělali. Chtěl by poděkovat místní kuchyni, nevím, jestli budu dál kandidovat poté, co jsem slyšel.

R. Plecitý poděkoval předsedkyni za práci, kterou odvádí a předla ji za všechny kytici.

Předsedkyně poté také poděkovala za spolupráci po celých šest let, která byla bezvadná. Doufám, že budete dál pro svaz pracovat, i když nebudete v RV.

XXI/1008/10/2021/RV Usnesení a Závěr

Návrhová́ komise předložila návrh na usnesení. Přítomno bylo před hlasováním aktuálně 50 členů.

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ– 1 se zdržel, ostatní pro.

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení: RV uložil sekretariátu publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z. s. ze dne 30. 10. 2021 v časopise Včelařství a na webu svazu.

Předsedkyně J. Machová poděkovala přítomným členům za aktivní účast a jednání ukončila.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75579


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
JosPr (46.135.95.141) --- 13. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu

Oficialni info o sjezdu na svazovem webu www.vcelarstvi.cz.Tedy pro tech par poslednich jedincu,kteri jeste maji zajem o to,co se ve Svazu deje.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75580


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
r. Polášek (90.178.51.173) --- 14. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu

Hm, zájem...
Přečíst si to přečtu, ale aktivně do toho zasahovat nebudu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75581


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
gupa (93.92.52.23) --- 14. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu

to ani nejde, ČSV je taková jedna pěkná velká rodinka. Když chce někdo dělat předsedu a chce nominaci, je zněj hned od začátku prevít.

Průběh nynější p. předsedkyně je známý, vždyť dlouho nebyla ani členem, potom ani neměla včely, a naráz zní byla přednášející odbornice na kroužky a posléze po přihlášení stanoviště a přijetí za člena do relativně krátké doby se zní stala předsedkyně.

no není no podivné?


podle mne by měla být ráda že chce někdo něco dělat, a aktivitě se klacky pod nohy nehážou, pokud měla problém se zkušenostmí okolo administrativy tak ať zařídí místo aspiranta aby ty její aktivity převzal někdo kdo se to naučil a byly tak všichni spokojení.

Pamatuji se jaký problém byl svazový právník, nyní má problém s případnou její náhradou. Prostě má pořád problém najít si okolo spolehlivé lidi. To je velký manažerský nedostatek.

Jinak si myslím že je to člověk na svém místě a je mi velmi sympatická že dělá co dělá.
...
r. Polášek (90.178.51.173) --- 14. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu (75572) (75573) (75574) (75575) (75577) (75578) (75580)

Hm, zájem...
Přečíst si to přečtu, ale aktivně do toho zasahovat nebudu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75582


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
R. Polášek (90.178.51.173) --- 14. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu

Já to myslím tak, že nebudu o tom žvanit na schůzích ZO, nebudu se pokoušet býzt zvolen za delegáta na příští volby, nebudu jim tam na ústředí v dopisech, mailech a diskuzích posílat rady, co a jak by měli nebo neměli dělat... a tak podobně.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75583


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
gupa (93.92.52.23) --- 15. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu

Jde oto, že problémy jsou všude, otázkou je jak jsou problémy podány a jaké jsou jejich postup a řešení. Hodně by to pomohlo ČSV umět problémy podat a navrhnout jejich řešení. Nejen za zavřenými dveřmi a po průseru co jde vidět okecávat jak to nešlo. Zodpovědnost v rukou předsedy bych přesunul na OO a ZO. Je to jejich svaz, organizace svaz chce nebo nechce, je jednoduché se osamostatnit a ztratit tak určité strategické výhody při jednání se státní zprávou. Zatím tato zodpovědnost leží jen na pár lidech co představuje RV.

ČSV dávno potřebuje systém v kterém bude jasně vidět co by kdo navrhoval když nastane otázka. Návrh nebo nějaké kostrukční podání by měl mít možnost kdokoli (nejen RV) nějakou běžnou formou, například: když článek má pod sebou diskuzní sloupek. Diskuze lze moderovat, lze je označit za přínos nebo kničemu. Každopádně jakkýkoli zájem i nezájem jak vidno je hoden poděkování.

Beru to, že hodně lidí nechce oničem diskutovat protože neví a je lepší nic nedělat než něco dělat a přitom blbě. Proto existují blbé diskuze, diskuze k něčemu a diskuze hodně přínosné, když se nastaví tak, aby pokud možno přínosné byly a něco řešily....
R. Polášek (90.178.51.173) --- 14. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu (75572) (75573) (75574) (75575) (75577) (75578) (75580) (75581) (75582)

Já to myslím tak, že nebudu o tom žvanit na schůzích ZO, nebudu se pokoušet býzt zvolen za delegáta na příští volby, nebudu jim tam na ústředí v dopisech, mailech a diskuzích posílat rady, co a jak by měli nebo neměli dělat... a tak podobně.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75584


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
R. Polášek (90.178.51.173) --- 15. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu

Tak uvidíme, jak to dopadne. Evidentně se ve vedení Svazu sváří stále slábnoucí původní totalitní a socialistický směr mít co nejvíc včelařů a pracovat rukama funkcionářů základních organizací včelařů a tím získat co největší politickou váhu či lobbing ve státě a snažit se ty věci co nejvíc řídit.
A nový systém, sdružovat jen včelaře, kteří mají o sdružování zájem a k dotacím a politickým tlakům, třeba na ekologii, přistupovat jako že existují a podvolovat se jim či je jen pasívně využívat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75585


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu