77639

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


SVOZM (85.70.22.122) --- 18. 4. 2005
Záchrana českého včelařství?

Záchrana českého včelařství?

       Dne 13.4.2005 se na půdě Ministerstva zemědělství uskutečnilo historické jednání pro všechny české včelaře. Týkalo se obchodu s medem a to jak vnitrostátního, tak i v rámci EU, případně obchodu se třetími zeměmi.
       Přítomni byli Ing. Karel Mach, náměstek ministra zemědělství, Ing. Karel Höck, ředitel Státního intervenčního fondu, Ing. Josef Mandík, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vlastimil Dlab z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Luděk Sojka, předseda ČSV, Jan Halada, jednatel České včely s.r.o., Ladislav Špaček, majitel firmy Medokomerc a Milan Špaček, jednatel Českého medu s.r.o.
       Svolání tohoto jednání předcházela intenzivní činnost několika lidí a subjektů. V první řadě to byl poslanec a předseda zemědělského výboru pan Mandík, dále předseda ČSV Mgr. Sojka a v neposlední řadě úsilí Sdružení výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu (dále jen SVOZM). Vše odstartoval dopis SVOZM, který toto sdružení zaslalo v říjnu 2004 na Ministerstvo zemědělství a v němž ministra zemědělství informovali o blížící se krizi českého včelařství. Světový trh s medem již v druhé polovině roku 2004 byl vlivem nadprodukce zahlcen přebytky, které způsobily pád ceny medu. Na základě tohoto dopisu proběhlo v únoru 2005 první jednání na půdě ministerstva zemědělství, kde se sešli zástupci SVOZM a ČSV spolu s ministerskými úředníky. Toto jednání nebylo příliš konstruktivní, protože přítomní zástupci ČSV i SVOZM se vzájemně napadali. Přesto zde zástupci SVOZMu tlumočili, že se blíží opravdová krize českého včelařství, pokud se nepodniknou nějaká konkrétní opatření. Obchodníci s medem, kteří jsou denně v kontaktu s obchodníky celého světa správně a včas vyhodnotili situaci a již v říjnu 2004 upozorňovali na nekontrolovaný propad světových cen medu. To se také potvrdilo na tomto společném setkání, kde zástupci SVOZMu konstatovali další pokračující pád cen medu. V říjnu 2004 tato informace připadala zástupcům ČSV jako nereálná, proto i včelaře nabádali, aby si své přebytky medu nechali a neprodávali je do výkupu za 40,- Kč/kg, ale počkali na příznivější vývoj cen. Dnes je ale opak skutečností. Cena medu se stále propadá a tak reálná výkupní cena je v současnosti již 30,- Kč/kg a méně.
Na společném jednání v únoru 2005 již i zástupcům ČSV začínalo být jasné, že se něco děje na světových trzích a že to bude mít negativní dopad do českého včelařství.
V závěru jednání na žádost zástupců ministerstva zemědělství obě strany slíbily, že další jednání se povedou bez vzájemných výpadů a začnou spolu obě strany spolupracovat. Obě strany do konce února 2005 zaslaly své návrhy a připomínky k řešení současné velmi špatné situace ve včelařství. Členové SVOZM požádali mimo jiné Ministerstvo zemědělství, aby hledalo všechny možnosti, jak navýšit v současnosti nedostatečnou dotaci na zazimování včelstev. Také předseda ČSV Mgr. Sojka správně vyhodnotil situaci a obrátil se o pomoc na bývalého předsedu ČSV, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Mandíka, který je zároveň předseda zemědělského výboru a dění ve včelařství mu není v žádném případě lhostejné.
Během dalšího měsíce nabraly věci rychle správný spád. Zástupci Ministerstva zemědělství , Poslanecké sněmovny, Státního zemědělského a intervenčního fondu, ČSV a SVOZM se na společném jednání 13.4.2005 vzájemně informovali o současné situaci s medem a velmi špatném výhledu. Již z personálního obsazení dané porady je zřejmé, že jednání bylo velmi důležité pro další vývoj českého včelařství.
Zástupci SVOZM upozornili, že:
-       bez dotací dojde k poklesu včelstev v ČR na ½ současného stavu. Proto navrhují navýšení dotace na zazimování ze současných 150,- Kč na 500,- Kč na včelstvo.
-       ve světě je zazimováno stejné nebo větší množství včelstev, která i při průměrné snůšce způsobí další růst nadprodukce medu. V současnosti nikdo nechce med nakupovat a všichni zpracovatelé spekulují na další pokles cen. Současné světové ceny dovolují v ČR vykoupit pouze řepkové medy za výkupní cenu asi 30,- Kč/kg a ostatní květové medy pouze za výkupní cenu asi 25,- Kč/kg.

Pan Mandík poukázal na to, že:
-       - již nyní je v ČR mezi včelaři 500 až 1000 tun neprodaného medu a k němu vlivem velmi nízkých cen v letošním roce přibude dalších 1500 až 2000 tun při průměrné snůšce. Tento med se musí vyvézt, protože je to nadprodukce českého včelařství, která se každoročně vyváží a není možné ji umístit na český trh.
-       výkupní ceny pod 40,- Kč/kg jsou mimo ekonomickou rentabilitu českého včelařství při současných cenách cukru a ostatních režijních nákladů včelaře.
-       v současnosti celá EU se zabývá medem a snaží se přijmout takové opatření, které bude řešit ochranu všech evropských medů.

Pan Höck ze Státního zemědělského a intervenčního fondu sdělil, že:
-       intervenční nákup medu musí odpovídat pravidlům EU, vypsaného tendru se zúčastní obchodníci z celé EU a takto nakoupený med se musí vyvézt mimo EU.
-       Proces schválení intervenčního nákupu, vypsání tendru a vyhodnocení nabídek bude trvat minimálně do 10 až 11/2005
-       
Náměstek ministra zemědělství pan Mach konstatoval, že
-       Ministerstvo zemědělství chce zachovat současný stav včelstev, který považuje za nutný pro správné opylení krajiny a že pro příští roky budou jednat při schvalování státního rozpočtu o navýšení přímé dotace včelařům na zazimování, jejíž výši považuje v současnosti Ministerstvo zemědělství za nedostatečnou.
-       pro rok 2005 budou muset být přijata mimořádná opatření ohledně medu. Ministerstvo zemědělství spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem hodlá v EU projednat intervenční nákup přebytečného českého medu a jeho vývoz mimo země EU.
-       je nutné včas a pravdivě informovat včelařskou veřejnost přes ČSV a jeho časopis Včelařství.

       Další týdny a měsíce ukážou, zda je tento intervenční nákup medu reálný. Potěšitelný je ale fakt, že se současným problémem ve včelařství Ministerstvo zemědělství intenzivně zajímá, že chápou, že současná dotace na opylování je nedostatečná a že pro správné opylení je potřebné přímými dotacemi včelařům udržet současný stav včelstev. Neméně důležitou informací je jednání EU s WTO (světová obchodní organizace), kde se EU zavázala částečně uvolnit dovoz cukru ze zemí mimo EU. Na základě toho je reálný předpoklad, že cena cukru do roku 2007 každoročně poklesne o 10% až 15% a tento pokles cen začne již v tomto roce. SVOZM na základě informací od pana Mandíka okamžitě kontaktuje své poslance v Evropském parlamentu, aby čeští obchodníci a zpracovatelé byli co nejdříve seznámeni s připravovanými opatřeními, která se určitě dotknou i českých včelařů. Věřme, že v současnosti společné úsilí povede k překonání nastupující krize českého včelařství a udržení současného zavčelení české krajiny. Bude to hlavně díky mnohaletému úsilí pana poslance Mandíka, který má největší zásluhy na dobrém stavu českého včelařství. Uznání patří předsedovi ČSV panu Sojkovi, který opustil cestu konfrontace a postupně se vydává na cestu spolupráce se SVOZM. Největší díl každodenní úřednické práce za české včelaře odvádí Ministerstvo zemědělství, které plně chápe problémy českého včelařství a hodlá je řešit všemi dostupnými prostředky. V neposlední řadě na tomto budoucím obratu z krize má SVOZM, sdružení, které díky svým členům je nejlépe a nejdříve informováno o světovém obchodu s medem, jeho problémech a možných dopadech na české včelaře.

V Jaroměři 15.5.2005                                                         za SVOZM Milan Špaček

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9748


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Radim Polášek (e-mailem) --- 18. 4. 2005
Re: Záchrana českého včelařství?

Sliby se slibují, blázni se radují.
Ti náměstci a další funkcionáři mohou být už za týden někde úplně jinde a
místo nich tam budou jiní. Všechno začne úplně od začátku.
Uvěřím, až ministr zemědělství, nebo třeba životního prostředí nebo rovnou
premiér oficiálně prohlásí, že je politický zájem věnovat okolo 200 - 300
miliónů na podporu zájmového včelařství jako odvětví zajíšťující plošné
opylování rostlin v přírodě. Ale ne ti dnešní, ale ti, co mají reálnou šanci
tam vydržet aspoň rok.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "SVOZM" <>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, April 18, 2005 1:07 PM
Subject: Záchrana českého včelařství?


> Záchrana českého včelařství?
>
> Dne 13.4.2005 se na půdě Ministerstva zemědělství uskutečnilo
> historické jednání pro všechny české včelaře. Týkalo se obchodu s medem a
> to jak vnitrostátního, tak i v rámci EU, případně obchodu se třetími
> zeměmi.
> Přítomni byli Ing. Karel Mach, náměstek ministra zemědělství, Ing.
> Karel Höck, ředitel Státního intervenčního fondu, Ing. Josef Mandík,
> poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vlastimil Dlab z Poslanecké
> sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Luděk Sojka, předseda ČSV, Jan Halada,
> jednatel České včely s.r.o., Ladislav Špaček, majitel firmy Medokomerc a
> Milan Špaček, jednatel Českého medu s.r.o.
> Svolání tohoto jednání předcházela intenzivní činnost několika lidí
> a subjektů. V první řadě to byl poslanec a předseda zemědělského výboru
pan
> Mandík, dále předseda ČSV Mgr. Sojka a v neposlední řadě úsilí Sdružení
> výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu (dále jen SVOZM). Vše odstartoval
> dopis SVOZM, který toto sdružení zaslalo v říjnu 2004 na Ministerstvo
> zemědělství a v němž ministra zemědělství informovali o blížící se krizi
> českého včelařství. Světový trh s medem již v druhé polovině roku 2004 byl
> vlivem nadprodukce zahlcen přebytky, které způsobily pád ceny medu. Na
> základě tohoto dopisu proběhlo v únoru 2005 první jednání na půdě
> ministerstva zemědělství, kde se sešli zástupci SVOZM a ČSV spolu s
> ministerskými úředníky. Toto jednání nebylo příliš konstruktivní, protože
> přítomní zástupci ČSV i SVOZM se vzájemně napadali. Přesto zde zástupci
> SVOZMu tlumočili, že se blíží opravdová krize českého včelařství, pokud se
> nepodniknou nějaká konkrétní opatření. Obchodníci s medem, kteří jsou
denně
> v kontaktu s obchodníky celého světa správně a včas vyhodnotili situaci a
> již v říjnu 2004 upozorňovali na nekontrolovaný propad světových cen medu.
> To se také potvrdilo na tomto společném setkání, kde zástupci SVOZMu
> konstatovali další pokračující pád cen medu. V říjnu 2004 tato informace
> připadala zástupcům ČSV jako nereálná, proto i včelaře nabádali, aby si
své
> přebytky medu nechali a neprodávali je do výkupu za 40,- Kč/kg, ale
počkali
> na příznivější vývoj cen. Dnes je ale opak skutečností. Cena medu se stále
> propadá a tak reálná výkupní cena je v současnosti již 30,- Kč/kg a méně.
> Na společném jednání v únoru 2005 již i zástupcům ČSV začínalo být jasné,
> že se něco děje na světových trzích a že to bude mít negativní dopad do
> českého včelařství.
> V závěru jednání na žádost zástupců ministerstva zemědělství obě strany
> slíbily, že další jednání se povedou bez vzájemných výpadů a začnou spolu
> obě strany spolupracovat. Obě strany do konce února 2005 zaslaly své
návrhy
> a připomínky k řešení současné velmi špatné situace ve včelařství. Členové
> SVOZM požádali mimo jiné Ministerstvo zemědělství, aby hledalo všechny
> možnosti, jak navýšit v současnosti nedostatečnou dotaci na zazimování
> včelstev. Také předseda ČSV Mgr. Sojka správně vyhodnotil situaci a
obrátil
> se o pomoc na bývalého předsedu ČSV, poslance Poslanecké sněmovny
> Parlamentu ČR pana Mandíka, který je zároveň předseda zemědělského výboru
a
> dění ve včelařství mu není v žádném případě lhostejné.
> Během dalšího měsíce nabraly věci rychle správný spád. Zástupci
> Ministerstva zemědělství , Poslanecké sněmovny, Státního zemědělského a
> intervenčního fondu, ČSV a SVOZM se na společném jednání 13.4.2005
vzájemně
> informovali o současné situaci s medem a velmi špatném výhledu. Již z
> personálního obsazení dané porady je zřejmé, že jednání bylo velmi
důležité
> pro další vývoj českého včelařství.
> Zástupci SVOZM upozornili, že:
> - bez dotací dojde k poklesu včelstev v ČR na &#189; současného
> stavu. Proto navrhují navýšení dotace na zazimování ze současných 150,- Kč
> na 500,- Kč na včelstvo.
> - ve světě je zazimováno stejné nebo větší množství včelstev, která i
> při průměrné snůšce způsobí další růst nadprodukce medu. V současnosti
> nikdo nechce med nakupovat a všichni zpracovatelé spekulují na další
pokles
> cen. Současné světové ceny dovolují v ČR vykoupit pouze řepkové medy za
> výkupní cenu asi 30,- Kč/kg a ostatní květové medy pouze za výkupní cenu
> asi 25,- Kč/kg.
>
> Pan Mandík poukázal na to, že:
> - - již nyní je v ČR mezi včelaři 500 až 1000 tun neprodaného medu a
> k němu vlivem velmi nízkých cen v letošním roce přibude dalších 1500 až
> 2000 tun při průměrné snůšce. Tento med se musí vyvézt, protože je to
> nadprodukce českého včelařství, která se každoročně vyváží a není možné ji
> umístit na český trh.
> - výkupní ceny pod 40,- Kč/kg jsou mimo ekonomickou rentabilitu
> českého včelařství při současných cenách cukru a ostatních režijních
> nákladů včelaře.
> - v současnosti celá EU se zabývá medem a snaží se přijmout takové
> opatření, které bude řešit ochranu všech evropských medů.
>
> Pan Höck ze Státního zemědělského a intervenčního fondu sdělil, že:
> - intervenční nákup medu musí odpovídat pravidlům EU, vypsaného
> tendru se zúčastní obchodníci z celé EU a takto nakoupený med se musí
> vyvézt mimo EU.
> - Proces schválení intervenčního nákupu, vypsání tendru a vyhodnocení
> nabídek bude trvat minimálně do 10 až 11/2005
> -
> Náměstek ministra zemědělství pan Mach konstatoval, že
> - Ministerstvo zemědělství chce zachovat současný stav včelstev,
> který považuje za nutný pro správné opylení krajiny a že pro příští roky
> budou jednat při schvalování státního rozpočtu o navýšení přímé dotace
> včelařům na zazimování, jejíž výši považuje v současnosti Ministerstvo
> zemědělství za nedostatečnou.
> - pro rok 2005 budou muset být přijata mimořádná opatření ohledně
> medu. Ministerstvo zemědělství spolu se Státním zemědělským intervenčním
> fondem hodlá v EU projednat intervenční nákup přebytečného českého medu a
> jeho vývoz mimo země EU.
> - je nutné včas a pravdivě informovat včelařskou veřejnost přes ČSV a
> jeho časopis Včelařství.
>
> Další týdny a měsíce ukážou, zda je tento intervenční nákup medu
> reálný. Potěšitelný je ale fakt, že se současným problémem ve včelařství
> Ministerstvo zemědělství intenzivně zajímá, že chápou, že současná dotace
> na opylování je nedostatečná a že pro správné opylení je potřebné přímými
> dotacemi včelařům udržet současný stav včelstev. Neméně důležitou
informací
> je jednání EU s WTO (světová obchodní organizace), kde se EU zavázala
> částečně uvolnit dovoz cukru ze zemí mimo EU. Na základě toho je reálný
> předpoklad, že cena cukru do roku 2007 každoročně poklesne o 10% až 15% a
> tento pokles cen začne již v tomto roce. SVOZM na základě informací od
pana
> Mandíka okamžitě kontaktuje své poslance v Evropském parlamentu, aby čeští
> obchodníci a zpracovatelé byli co nejdříve seznámeni s připravovanými
> opatřeními, která se určitě dotknou i českých včelařů. Věřme, že v
> současnosti společné úsilí povede k překonání nastupující krize českého
> včelařství a udržení současného zavčelení české krajiny. Bude to hlavně
> díky mnohaletému úsilí pana poslance Mandíka, který má největší zásluhy na
> dobrém stavu českého včelařství. Uznání patří předsedovi ČSV panu Sojkovi,
> který opustil cestu konfrontace a postupně se vydává na cestu spolupráce
se
> SVOZM. Největší díl každodenní úřednické práce za české včelaře odvádí
> Ministerstvo zemědělství, které plně chápe problémy českého včelařství a
> hodlá je řešit všemi dostupnými prostředky. V neposlední řadě na tomto
> budoucím obratu z krize má SVOZM, sdružení, které díky svým členům je
> nejlépe a nejdříve informováno o světovém obchodu s medem, jeho problémech
> a možných dopadech na české včelaře.
>
> V Jaroměři 15.5.2005
> za SVOZM Milan Špaček

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9752


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Josef Rotbauer (85.70.14.15) --- 18. 4. 2005
Re: Záchrana českého včelařství?

Myslím, že použití tohoto přísloví není na místě. Schválení navrhované úpravy dotací v navrhované výši není otázkou několika týdnů. Nelze ani zaručit konečný úspěch nebo navrhovanou výši. Pokud jste si nevšiml, zmiňovaní účastníci jednání nebyli příznivci jen jedné politické strany, rovněž v parlamentu se toho zas až tak hodně dlouho moc nezmění, snad jen poměr sil mezi stranami.Včelám je to ale úplně jedno. Pro včelaře to není vůbec podstatné, důležité je, že se začalo jednat věcně, bez emocí, že se dospělo ke shodnému názoru mezi SVOZM a vedením ČSV, tedy přesněji jeho předsedou a ostatními státními institucemi. Potvrdily se odhady a prognózy SVOZM a ostatní je vzali na vědomí. Všem zainteresovaným se patří za snahu spíše poděkovat než remcat za každou cenu. Ze zprávy pana Špačka mám opravdu radost a za blázna se určitě přesto nepovažuji. - JR -

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9757


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Josef Kouba (e-mailem) --- 18. 4. 2005
Re: Záchrana českého včelařství?

Teď jsou plné noviny, jaké velké starosti ti ministři a náměstci mají a vy
chcete přida padesát korun z rozpočtu, když kasa je prázdná. Oni tam jistě
po volbách nebudou. Ani nikdo neví kdy ty volby budou.

S přáním hezkého dne Josef Kouba


----- Original Message -----
From: "Radim Poláek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, April 18, 2005 2:51 PM
Subject: Re: Záchrana českého včelařství?


> Sliby se slibují, blázni se radují.
> Ti náměstci a další funkcionáři mohou být už za týden někde úplně jinde a
> místo nich tam budou jiní. Všechno začne úplně od začátku.
> Uvěřím, až ministr zemědělství, nebo třeba životního prostředí nebo rovnou
> premiér oficiálně prohlásí, že je politický zájem věnovat okolo 200 - 300
> miliónů na podporu zájmového včelařství jako odvětví zajíšťující plošné
> opylování rostlin v přírodě. Ale ne ti dnešní, ale ti, co mají reálnou
šanci
> tam vydržet aspoň rok.
>
> R. Polášek
>
> ----- Original Message -----
> From: "SVOZM" <>
> To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Monday, April 18, 2005 1:07 PM
> Subject: Záchrana českého včelařství?
>
>
> > Záchrana českého včelařství?
> >
> > Dne 13.4.2005 se na půdě Ministerstva zemědělství uskutečnilo
> > historické jednání pro všechny české včelaře. Týkalo se obchodu s medem
a
> > to jak vnitrostátního, tak i v rámci EU, případně obchodu se třetími
> > zeměmi.
> > Přítomni byli Ing. Karel Mach, náměstek ministra zemědělství, Ing.
> > Karel Höck, ředitel Státního intervenčního fondu, Ing. Josef Mandík,
> > poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vlastimil Dlab z Poslanecké
> > sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Luděk Sojka, předseda ČSV, Jan Halada,
> > jednatel České včely s.r.o., Ladislav Špaček, majitel firmy Medokomerc a
> > Milan Špaček, jednatel Českého medu s.r.o.
> > Svolání tohoto jednání předcházela intenzivní činnost několika lidí
> > a subjektů. V první řadě to byl poslanec a předseda zemědělského výboru
> pan
> > Mandík, dále předseda ČSV Mgr. Sojka a v neposlední řadě úsilí Sdružení
> > výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu (dále jen SVOZM). Vše
odstartoval
> > dopis SVOZM, který toto sdružení zaslalo v říjnu 2004 na Ministerstvo
> > zemědělství a v němž ministra zemědělství informovali o blížící se krizi
> > českého včelařství. Světový trh s medem již v druhé polovině roku 2004
byl
> > vlivem nadprodukce zahlcen přebytky, které způsobily pád ceny medu. Na
> > základě tohoto dopisu proběhlo v únoru 2005 první jednání na půdě
> > ministerstva zemědělství, kde se sešli zástupci SVOZM a ČSV spolu s
> > ministerskými úředníky. Toto jednání nebylo příliš konstruktivní,
protože
> > přítomní zástupci ČSV i SVOZM se vzájemně napadali. Přesto zde zástupci
> > SVOZMu tlumočili, že se blíží opravdová krize českého včelařství, pokud
se
> > nepodniknou nějaká konkrétní opatření. Obchodníci s medem, kteří jsou
> denně
> > v kontaktu s obchodníky celého světa správně a včas vyhodnotili situaci
a
> > již v říjnu 2004 upozorňovali na nekontrolovaný propad světových cen
medu.
> > To se také potvrdilo na tomto společném setkání, kde zástupci SVOZMu
> > konstatovali další pokračující pád cen medu. V říjnu 2004 tato informace
> > připadala zástupcům ČSV jako nereálná, proto i včelaře nabádali, aby si
> své
> > přebytky medu nechali a neprodávali je do výkupu za 40,- Kč/kg, ale
> počkali
> > na příznivější vývoj cen. Dnes je ale opak skutečností. Cena medu se
stále
> > propadá a tak reálná výkupní cena je v současnosti již 30,- Kč/kg a
méně.
> > Na společném jednání v únoru 2005 již i zástupcům ČSV začínalo být
jasné,
> > že se něco děje na světových trzích a že to bude mít negativní dopad do
> > českého včelařství.
> > V závěru jednání na žádost zástupců ministerstva zemědělství obě strany
> > slíbily, že další jednání se povedou bez vzájemných výpadů a začnou
spolu
> > obě strany spolupracovat. Obě strany do konce února 2005 zaslaly své
> návrhy
> > a připomínky k řešení současné velmi špatné situace ve včelařství.
Členové
> > SVOZM požádali mimo jiné Ministerstvo zemědělství, aby hledalo všechny
> > možnosti, jak navýšit v současnosti nedostatečnou dotaci na zazimování
> > včelstev. Také předseda ČSV Mgr. Sojka správně vyhodnotil situaci a
> obrátil
> > se o pomoc na bývalého předsedu ČSV, poslance Poslanecké sněmovny
> > Parlamentu ČR pana Mandíka, který je zároveň předseda zemědělského
výboru
> a
> > dění ve včelařství mu není v žádném případě lhostejné.
> > Během dalšího měsíce nabraly věci rychle správný spád. Zástupci
> > Ministerstva zemědělství , Poslanecké sněmovny, Státního zemědělského a
> > intervenčního fondu, ČSV a SVOZM se na společném jednání 13.4.2005
> vzájemně
> > informovali o současné situaci s medem a velmi špatném výhledu. Již z
> > personálního obsazení dané porady je zřejmé, že jednání bylo velmi
> důležité
> > pro další vývoj českého včelařství.
> > Zástupci SVOZM upozornili, že:
> > - bez dotací dojde k poklesu včelstev v ČR na &#189; současného
> > stavu. Proto navrhují navýšení dotace na zazimování ze současných 150,-

> > na 500,- Kč na včelstvo.
> > - ve světě je zazimováno stejné nebo větší množství včelstev, která i
> > při průměrné snůšce způsobí další růst nadprodukce medu. V současnosti
> > nikdo nechce med nakupovat a všichni zpracovatelé spekulují na další
> pokles
> > cen. Současné světové ceny dovolují v ČR vykoupit pouze řepkové medy za
> > výkupní cenu asi 30,- Kč/kg a ostatní květové medy pouze za výkupní cenu
> > asi 25,- Kč/kg.
> >
> > Pan Mandík poukázal na to, že:
> > - - již nyní je v ČR mezi včelaři 500 až 1000 tun neprodaného medu a
> > k němu vlivem velmi nízkých cen v letošním roce přibude dalších 1500 až
> > 2000 tun při průměrné snůšce. Tento med se musí vyvézt, protože je to
> > nadprodukce českého včelařství, která se každoročně vyváží a není možné
ji
> > umístit na český trh.
> > - výkupní ceny pod 40,- Kč/kg jsou mimo ekonomickou rentabilitu
> > českého včelařství při současných cenách cukru a ostatních režijních
> > nákladů včelaře.
> > - v současnosti celá EU se zabývá medem a snaží se přijmout takové
> > opatření, které bude řešit ochranu všech evropských medů.
> >
> > Pan Höck ze Státního zemědělského a intervenčního fondu sdělil, že:
> > - intervenční nákup medu musí odpovídat pravidlům EU, vypsaného
> > tendru se zúčastní obchodníci z celé EU a takto nakoupený med se musí
> > vyvézt mimo EU.
> > - Proces schválení intervenčního nákupu, vypsání tendru a vyhodnocení
> > nabídek bude trvat minimálně do 10 až 11/2005
> > -
> > Náměstek ministra zemědělství pan Mach konstatoval, že
> > - Ministerstvo zemědělství chce zachovat současný stav včelstev,
> > který považuje za nutný pro správné opylení krajiny a že pro příští roky
> > budou jednat při schvalování státního rozpočtu o navýšení přímé dotace
> > včelařům na zazimování, jejíž výši považuje v současnosti Ministerstvo
> > zemědělství za nedostatečnou.
> > - pro rok 2005 budou muset být přijata mimořádná opatření ohledně
> > medu. Ministerstvo zemědělství spolu se Státním zemědělským intervenčním
> > fondem hodlá v EU projednat intervenční nákup přebytečného českého medu
a
> > jeho vývoz mimo země EU.
> > - je nutné včas a pravdivě informovat včelařskou veřejnost přes ČSV a
> > jeho časopis Včelařství.
> >
> > Další týdny a měsíce ukážou, zda je tento intervenční nákup medu
> > reálný. Potěšitelný je ale fakt, že se současným problémem ve včelařství
> > Ministerstvo zemědělství intenzivně zajímá, že chápou, že současná
dotace
> > na opylování je nedostatečná a že pro správné opylení je potřebné
přímými
> > dotacemi včelařům udržet současný stav včelstev. Neméně důležitou
> informací
> > je jednání EU s WTO (světová obchodní organizace), kde se EU zavázala
> > částečně uvolnit dovoz cukru ze zemí mimo EU. Na základě toho je reálný
> > předpoklad, že cena cukru do roku 2007 každoročně poklesne o 10% až 15%
a
> > tento pokles cen začne již v tomto roce. SVOZM na základě informací od
> pana
> > Mandíka okamžitě kontaktuje své poslance v Evropském parlamentu, aby
čeští
> > obchodníci a zpracovatelé byli co nejdříve seznámeni s připravovanými
> > opatřeními, která se určitě dotknou i českých včelařů. Věřme, že v
> > současnosti společné úsilí povede k překonání nastupující krize českého
> > včelařství a udržení současného zavčelení české krajiny. Bude to hlavně
> > díky mnohaletému úsilí pana poslance Mandíka, který má největší zásluhy
na
> > dobrém stavu českého včelařství. Uznání patří předsedovi ČSV panu
Sojkovi,
> > který opustil cestu konfrontace a postupně se vydává na cestu spolupráce
> se
> > SVOZM. Největší díl každodenní úřednické práce za české včela

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9754


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu